واحد آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه

این واحد مستقل از همه واحدهای کارخانه به عنوان آزمایشگاه مرجع و دارای گواهینامه ISO 17025 بوده و وظیفه انجام آزمايش بر روی محصولات تولیدی این کارخانه را بر اساس ستور العمل ابلاغی هر قرارداد(ITP) بر عهده دارد. مبنای تایید یا مردود شدن کالای تولیدی صدور گزارش واحد آزمایشگاه می باشد . کلیه آزمايش هاي استاندارد مربوط به محصولات تولیدی این کارخانه، در این آزمایشگاه و در صورت نياز با حضور کارفرما امکان پذیر خواهد بود .
از مهمترین تست های قابل انجام در این آزمایشگاه میتوان به آنالیز شیمیایی( کوانتومتری) ، آزمایش ساختار ماکروسکپی و میکروسکپی ، تست MT ، تست VMM ، ماکرو گرافی ، سختی ، ضربه، کشش و پروف تست، تست کله پیچ (وج ) ، تست اصکاک و تهیه منحنی گشتاور- پیش تنیدگی – اندازه گیریهای گیج و تست پوشش (سالت اسپری) و چسبندگی اشاره کرد. کلیه عملیات نمونه سازی برای آزمایش های مربوطه نیز در همین آزمایشگاه انجام می گیرد.