واحد مهندسی

واحد مهندسی

از جمله زير مجموعه هاي مديريتي كارخانه مي توان به واحد مهندسي اشاره كرد. این واحد متشکل از افراد مجرب اجرایی است و مهمترین وظایف آن عبارت است از هماهنگی و نظارت بر كلیه امور فنی مهندسی و توسعه و تدوین دستورالعمل های تولید محصولات ، هماهنگی و برگزاري جلسات فنی با نمایندگان کارفرما، تهیه ي نقشه های اجرایی و استانداردهای هر محصول و پیروی از استاندارد مربوط تا حصول نتیجه نهایی و تحويل محصول به کارفرماست.

administrative-unit-2
administrative-unit-2