واحد عملیات حرارتی

این شرکت با داشتن دستگاه مجهز عملیات حرارتی (سختکاری) و کارشناسان ماهر، علاوه بر ارائه خدمات به واحد تولید، با توجه به اضافه ظرفیت دستگاه، خدمات فوق را در اختیار درخواست کنندگان این خدمات ازخارج مجموعه نیز قرار داده است.