واحد فنی و مهندسی

از جمله زير مجموعه‌های مديريت كارخانه می‌توان به واحد مهندسی اشاره كرد. این واحد متشکل از افراد مجرب اجرایی است و مهمترین وظایف آن عبارت است از هماهنگی و نظارت بر كلیه امور فنی مهندسی و توسعه و تدوین دستورالعمل های تولید محصولات، هماهنگی و برگزاري جلسات فنی با نمایندگان کارفرما، تهیه نقشه‌های اجرایی و استانداردهای هر محصول و پیگیری اجرای استاندارد مربوط توسط کارکنان واحدها تا حصول نتیجه نهایی و تحويل محصول به کارفرما است.

administrative-unit-2
administrative-unit-2