پیچ یو بولت و جی بولت و مصارف آن در صنعت و تاسیسات